Regulamin (archiwalny)

Regulamin archiwalny - obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego millenium-lazienki.pl.

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy JK Millenium Agnieszka Kaczkowska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem .

2.2. Sklep internetowy, działający pod adresem , prowadzony jest przez JK Millenium Agnieszka Kaczkowska, ul. Łukowska 8/25, 04-113 Warszawa, NIP: 6842375117, REGON: 146850194.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;

b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej, Firefox Mozilla w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą aplikacji: Java, Flash oraz Silverlight.

b) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

2.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa JK Millenium Agnieszka Kaczkowska zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu millenium-lazienki.pl.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową , dokonać wyboru towaru i jego cech (np. kolor, rozmiar), następnie wykonując czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@millenium-lazienki.pl z opisem wybranego produktu.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych osobowych oraz zmian w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

c) wybranej metody płatności;

d) wybranego sposobu dostawy;

e) czasu dostawy.

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z JK Millenium Agnieszka Kaczkowska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Wysłanie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

3.7. Zamówienie jest rozpatrywane w terminie 2 dni od jego złożenia.

3.8. Po rozpatrzeniu złożonego Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną [„Nowe zamówienie: nr ...], zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.10. Zamówienia można składać również w za pośrednictwem poczty e-mail. W takim przypadku ustalamy: wartość zamówienia, termin realizacji i warunki dostawy. Po stworzeniu zamówienia Klient otrzymuje fakturę proforma wraz z numerem konta bankowego Sklepu internetowego.

 

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub firmą spedycyjną. Koszty dostawy zostaną określone w czasie składania Zamówienia.

4.3. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za towar do momentu wydania go z jego magazynu. Odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru związane z wydawanym towarem ciąży na Kliencie z chwilą wydania mu towaru z magazynu sprzedającego z wyłączeniem dostawy firmą kurierską lub spedycyjną, kiedy to odpowiedzialność przechodzi na przewoźnika, o którym mowa w ust. 5.2.
Odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu przesyłki z towarem do przewozu i kończy z chwilą wydania jej Klientowi. Do odpowiedzialności przewoźnika odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności regulujące umowę przewozu i określające reguły odpowiedzialności przewoźnika (patrz art. 788 §1 i nast. Kodeksu Cywilnego). Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie towaru w transporcie, zwłaszcza w przypadku gdy Klient nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, a w szczególności nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika.

4.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 dni roboczych do 10 tygodni licząc od dnia wpłynięcia zaliczki na konto bankowe Sklepu.

4.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu millenium-lazienki.pl.

 

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki,
w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

5.2. Klient ma możliwość zapłaty za towar:

a) przelewem na konto bankowe;

b) gotówką przy odbiorze.

5.3. Sposób rozliczenia transakcji:

a) zaliczka w wysokości 40% wartości Zamówienia podczas składania Zamówienia;

b) pozostała kwota przed lub przy odbiorze towaru:
- z chwilą dostawy towaru do magazynu Sklepu millenium-lazienki.pl;
- przy odbiorze osobistym towaru;
- w momencie dostarczenia towaru Klientowi samochodem firmowym sklepu millenium-lazienki.pl lub innym środkiem transportu (kurier, spedycja).

 

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres podany w niniejszym Regulaminie.

6.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

6.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku, gdy towar przygotowywany jest na specjalne zamówienie Klienta.

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający bezpieczny transportu towaru do sprzedawcy.

6.6. Koszt opakowania i transportu towaru ponosi Klient.

 

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. JK Millenium Agnieszka Kaczkowska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@millenium-lazienki.pl. JK Millenium Agnieszka Kaczkowska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3. JK Millenium Agnieszka Kaczkowska nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy JK Millenium Agnieszka Kaczkowska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, następuje polubownie, a w przypadku braku porozumienia, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy JK Millenium Agnieszka Kaczkowska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, następuje polubownie, a w przypadku braku porozumienia, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę JK Millenium Agnieszka Kaczkowska.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.4. W celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, a także w celu dokonania niezbędnych rozliczeń podmiot prowadzący Sklep internetowy może przetwarzać dane osobowe Klienta, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.